☰ உள்ளே....

ஒரு தொலைதூர இரயில் பயணத்தில்..(கிறுக்கல்கள்).