☰ உள்ளே....

சத்திய சோதனை..

குடிச்சிருக்கியா?  எங்க? ஊது...
முதல் சிக்னலில் டிராபிக் காண்ஸ்டபிளிடம் ஆரம்பித்த சோதனை,

குடிச்சிருக்கியா?  எங்க? ஊது...
வீட்டிற்கு நுழைந்ததும்
மனைவியிடம் முடிகிறது.

- சத்திய சோதனை..