☰ உள்ளே....

வெயில்...

நிழலுக்கும் வேர்க்கிறது.

- (முடியல).