☰ உள்ளே....

My Dear..

My Dear சில நேரங்களில்
My Bear ஆகிவிடுகிறாள்.

(நான் கரடியா கத்திட்டு இருக்கேன் காதுல விழுதா இல்லையா?)