☰ உள்ளே....

உப்பு..மா...

நான் செய்த உப்புமாவில் என்ன குறைச்சல்? கோபத்துடன் கேட்டாள்..
அவளுக்கு பதில் அளித்தேன்..

உப்பு..மா..