☰ உள்ளே....

உப்புமா...

பாவம் இந்த உப்புமா.
சமைக்கும் போது அவள் கைகளிலும்,
சாப்பிடும் போது என் வாயிலும்,
படாதபாடு படுகிறது...