☰ உள்ளே....

கலாச்சார "காதல்"...

பொங்கலுக்கு,
அடியேன் வேட்டி,
அவள் சேலை,

- கலாச்சார "காதல்"...