☰ உள்ளே....

மஞ்சுவிரட்டு..

களத்தில் விடாமலே
விரட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

- ..