☰ உள்ளே....

திருக்குறள்.


ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.

மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றிவிட்டால், உழவுத் தொழில் குன்றி விடும்.

If the abundance of wealth imparting rain diminish, the labour of the plough must cease.